แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปี 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567