แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับเข้าบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567